บริการด้านข้อมูลการค้า

การตลาด ยอดขาย พื้นที่การค้า ...

ข้อมูล Real time ที่รวดเร็ว ด้วยทีมงานที่ชำนาญการในธุรกิจ

ส่งเสริมการขาย

พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการขาย

ส่งเสริมการขาย ให้ความรู้ อย่างมีคุณภาพ

การฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน

เรามีสถานที่ฝึกอบรม พร้อมบุคลากรคุณภาพ

วิสัยทัศน์องค์กร

เราจะเป็นศูนย์รวมในการสรรหา ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพบุคคล มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และผู้ให้บริการมีความสุข

กิจกรรม

การอบรมพัฒนาศักยภาพให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม โดยว่าด้วยเรื่องการขาย บุคลิคภาพและข้อมูลสินค้าที่ครบถ้วน รวมถึงทดสอบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง