วิสัยทัศน์องค์กร

เราจะเป็นศูนย์รวมในการสรรหา ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพบุคคล มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และผู้ให้บริการมีความสุข

กิจกรรม

การอบรมพัฒนาศักยภาพให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม โดยว่าด้วยเรื่องการขาย บุคลิคภาพและข้อมูลสินค้าที่ครบถ้วน รวมถึงทดสอบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง